20 jul 2023 | Overgangstermijnen omgevingsplan en -visie bekend

De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is in maart van dit jaar vastgesteld. Nu zijn in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie voor Waterschappen de overgangstermijnen bepaald. Bijvoorbeeld, waterschappen hebben een termijn van 2 jaar, wat betekent dat ze uiterlijk op 1 januari 2026 een waterschapsverordening moeten hebben vastgesteld in overeenstemming met de wet. Voor gemeenten geldt een termijn van 3 jaar voor de vaststelling van de gemeentelijke omgevingsvisie (1 januari 2027) en 8 jaar voor de vaststelling van het omgevingsplan (1 januari 2032).

Belangrijk is dat de voortgang van gemeenten met het omgevingsplan jaarlijks wordt gemonitord, en na 3 jaar wordt samen met de VNG overwogen of de termijn voor de vaststelling van het omgevingsplan moet worden herzien. Dit kan leiden tot aanvullende acties, zoals extra ondersteuning. De specifieke termijnen zijn vastgelegd in een Koninklijk Besluit. 

bron