Beschermen van persoonsgegevens

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), in werking getreden. De AVG heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen en zorgt ervoor dat alle landen binnen de EU eenzelfde hoge mate van privacybescherming hanteren. Voor organisaties kan de AVG kan voor veel uitdagingen zorgen. Juris heeft al jarenlang ervaring met het verzorgen van privacy maatwerkadvies en helpt uw organisatie graag.

De AVG geeft EU-Lidstaten de ruimte om voor een aantal onderwerpen nadere regels te stellen. Nederland heeft dit gedaan door een aantal onderwerpen uit de AVG verder uit te werken in de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Deze regels gelden alleen voor het verwerken van persoonsgegevens binnen Nederland.

Op de algemene regels zoals geformuleerd in de AVG en UAVG zijn er voor specifieke soorten gegevens of situaties in speciale wetten of regelingen uitzonderingen geformuleerd. Bijvoorbeeld het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens is alleen onder specifieke wettelijke uitzonderingen toegestaan. Op het verwerken van gezondheidsgegevens is bijvoorbeeld het Besluit gebruik Burgerservicenummer in de zorg van toepassing.

De AVG en alle andere wet- en regelgeving die van belang zijn bij het verwerken van persoonsgegevens zorgt echter voor veel vragen en uitdagingen. Wat mag wel en wat mag niet? Hoe kan ik efficiënt voldoen aan de eisen? Hoe grijpt het in op mijn proces? Hoe streng zal er gehandhaafd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens? Juris heeft veel ervaring met het verzorgen van privacy maatwerkadvies en helpt uw organisatie graag met deze vragen. U kunt dan denken aan het maken van inhoudelijke analyses van privacywetgeving, het uitvoeren van Privacy Impact Assessments (PIA) en risicoanalyses.

Bovendien heeft Juris samen met onze zusterorganisatie Visuall een AVG Managementtool ontwikkeld die u ondersteunt bij alle stappen die moeten worden gezet om aan de AVG te voldoen. De AVG Managementtool helpt u onder andere bij het vastleggen van verwerkingen in registers en het bijhouden van incidenten. Er zijn 3 verschillende pakketten voor u samengesteld om in uw behoeften te voorzien. Voor meer informatie kijk op: AVG Managementtool.